همایش رویکردهای آموزشی در مراقبت و خودمراقبتی سالمندان

همایش رویکردهای آموزشی در مراقبت و خودمراقبتی سالمندان

این همایش با مشارکت تشکل های تخصصی و مردم نهاد برگزار خواهد شد شد.

از اهداف این همایش بررسی روشها و متدهای خودمراقبتی و مراقبت از سالمندان است.

انجمن ترویج اینترنت اشیا وعلوم داده بعنوان سازمانی تخصصی و مردم نهاد در حوزه هوشمند سازی دارای کمیته ای تخصصی برای مبحث سالمندان میباشد و هدف این کمیته بهبود شرایت زندگی برای سالمندان از طریق فناوری و آموزش است