درباره انجمن سازمان مردم نهاد ترویج اینترنت اشیا و علوم داده

کمیته های انجمن

انجمن دارای چهار دسته کمیته اجرایی می باشد

1- کمیته های اصلی

2- کمیته هایی با فعالیت افقی

3- کمیته هایی با فعالیت عمودی

4- کمیته های اجتماعی