درباره انجمن سازمان مردم نهاد ترویج اینترنت اشیا و علوم داده

اعضای هیت مدیره

روزبه بابازاده  مدیر عامل

فرزاد ابراهیمی رئیس هیت مدیره

ملیکا حسینی قائم مقام هیت مدیره

علیرضا مهرگو خزانه دار

کیهان بابازاده عضو هیت مدیره

سوسن یزدانخواه بازرس

هیت موسس

روزبه بابازاده مقصودلو

فرزاد ابراهیمی

ملیکا حسینی

علیرضا مهرگو

حسین بیاتلو

کیهان بابازاده مقصودلو

امیر فلاحیان

علی عباسی

سوسن یزدانخواه